Konkursi

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA  „DREŽNICA“

ŠKOLSKI ODBOR

Na osnovu  člana 97.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (”Službene novine HNK”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 85. i 88. Pravila JU Osnovne škole ”Drežnica” broj:01-65/07 od 23.02.2007. godine, Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1037/21 od 28.05.2021. godine, te Odluke ŠO broj:140-01/21 od 02.06.2021.godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Drežnica“ Drežnica   raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

                                                 na period od četiri (4) godine

Za direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom ispunjava i posebne uslove:

 1. Završena viša ili visoka  stručna sprema ,
 2. Ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa zakonom,
 3. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,
 4. Da nije krivično kažnjavan,
 5. Da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualne sukobe interesa,
 6. Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora

Članom 7.stav 1.tačka 2. Zakona o pravima boraca i njihovih porodica ( „Službene novine FBiH“, broj:33/04,56/05,70/07,9/10 i 90/17) i članom 18. Zakona o dopunskim pravima boraca („Službene novine HNK-a“ broj:6/18) određeno  je da borci i članovi njihovih porodica imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti  slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih /sa naznakom da nema ograničen rok važenja /
 • Uvjerenje o državljanstvu / ne starije od 6 mjeseci/
 • Potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda za PIO/MIO ili Porezne uprave FBiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • Ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora,
 • Uvjerenje Službe za zaštitu prava boraca i njihovih porodica
 • Program rada direktora za mandatni period od četiri godine

Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti nakon izvršenog prijema, a prije zaključivanja ugovora o radu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest /(15)  dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog  javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali konkursom propisane uslove obavit će se intervju u prostorijama škole, o čemu će biti naknadno obavješteni.

Školski odbor će u roku od osam (8) dana, od dana donošenja odluke o imenovanju ,pisanim putem obavjestiti sve kandidate prijavljene na konkurs  o odluci o imenovanju direktora.

Prijave na konkurs  sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte   na adresu :

JU Osnovna škola ”Drežnica“ Drežnica bb , 88 215 Drežnica  sa naznakom „ za Konkursnu komisiju“.

NAPOMENA:Dokumentacija podnesena na konkurs  neće se vraćati kandidatima.