Konkursi

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA „DREŽNICA“

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor JU Osnovne škole „Drežnica“ na osnovu člana 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (”Službene novine HNK”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 85. Pravila JU Osnovne škole ”Drežnica” broj:01-65/07 od 23.02.2007. godine,Pravilnika o radu i disciplinskoj odgovornosti, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU OŠ „Drežnica“,Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1408/20 od 17.08.2020. godine,te Odluke ŠO broj:244-03/20 od 02.09.2020. godine raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

A) Na određeno vrijeme do 15.07.2021.godine

1. nastavnik razredne nastave …………………………………….. 3 izvršioca

2. nastavnik historije …………………………………………………. 1 izvršilac /4 časa sedmično/

3. nastavnik islamske vjeronauke ………………………………… 1 izvršilac /18 časova sedmično/

4. nastavnik islamske vjeronauke -pripravnik ……………….. 1 izvršilac /12 časova sedmično/

5. nastavnik turskog jezika-pripravnik …………………………..1 izvršilac / 2 časa sedmično/

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta:

Opšti uslovi : Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: Shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, završena odgovarajuća viša ili visoka stručna sprema ( VI ili VII stepen), Nastavnom planu i programu , Normativnim aktima JU Osnovne škole „Drežnica“ i položen stručni ispit za radna mjesta 1,2,3.

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

· Prijava na konkurs sa biografijom (adresa i kontakt telefon)

· Diploma o završenoj školskoj spremi

· Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

· Izvod iz matične knjige rođenih /sa naznakom da nema ograničen rok važenja /

· Uvjerenje o državljanstvu / ne starije od 6 mjeseci/

· Certifikat – saglasnost mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje vjeronauke /za radno mjesto pod brojem:3 i 4

Dodatna dokumentacija:

· Uvjerenje/potvrda o pripadnosti nekoj od kategorija po članu 18.Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj:6/18)

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali konkursom propisane uslove obavezni su pristupiti provjeri znanja i sposobnosti radnog mjesta na koje se prijavljuju ( pismeni i usmeni dio ispita) o čemu će biti naknadno obavješteni telefonom.

Kandidati koji budu primljeni po konkursu, dužni su prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

JU Osnovna škola ”Drežnica“ Drežnica bb , 88 215 Drežnica sa naznakom „ za Konkursnu komisiju“.

NAPOMENA:Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.